Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
12.06.2020.

Zaključak o utvrđivaju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A  D U G O P O L J E
O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K

KLASA: 350-02/20-20/04
URBROJ: 2180/04-02/1-20-32
Dugopolje, 12. lipnja 2020.godine

tel: 021/668-280; 668-290
fax: 021/660-250
e-mail: opcina@dugopolje.hr

Na temelju članka 95. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik općine Dugopolje”, broj 2/18 i 2/20) općinski načelnik Općine Dugopolje, u postupku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever, dana 12. lipnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o utvrđivaju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje

I.

Na temelju Nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, koji je izrađen u skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje KLASA: KLASA: 021-05/20-50/02, URBROJ:2180/04-01/1-20-2 od dana 27. ožujka 2020. godine („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj: 2/20) te u skladu s zahtjevima sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje.

II.

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje provest će se javna rasprava.

Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

III.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje trajat će 8 (osam) dana u razdoblju od 23. lipnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, a obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjeverna području Općine Dugopolje objavit će se u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr), te na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr).

IV.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osigurat će se javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, radnim danom (pon-pet) u vremenu od od 8:00 do 14:00 sati.

V.

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Općine Dugopolje, te na mrežnu stranicu Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

VI.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, održat će se dana 26. lipnja 2020. godine (petak) s početkom u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

VII.

Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, sve zainteresirane osobe koje sudjeluju u javnoj raspravi imat će pravo pristupa na javni uvid, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja će usmeno odgovarati osobe koje vode javno izlaganje, davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti nositelju izrade plana pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja.

Pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, moći će se dostaviti do 30. lipnja 2020. godine, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz prethodnog stavka, koji se ne dostave u roku, budu nečitljivo napisani, ne budu potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VIII.

Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content