Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

13.11.2019.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 11 – 2019

OPĆINSKI NAČELNIK Zaključak o odobrenju sredstava Misijskom uredu Splitsko-makarske nadbiskupije ……..221 Zaključak o odobrenju sredstava […]

13.11.2019.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 10 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje siječanj […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 9 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu Službeni vjesnik […]

Izmjene i dopune PPUO Dugopolje (izvješće sa javne rasprave)

Izmjene i dopune PPUO Dugopolje (izvješće sa javne rasprave)

Novosti 1
30.07.2019.

Izmjene i dopune DPU-a Podi – izvješće sa javne rasprave

Izmjene i dopune DPU-a Podi – izvješće sa javne rasprave

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 8 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za razdoblje od 1. siječnja […]

Novi vrtić općine Dugopolje
15.07.2019.

Obavijest za nadmetanje, za postupak: Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju

Općina Dugopolje je dana 15. srpnja 2019. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju, broj objave: 2019/S 0F2-0028269.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 7 – 2019

NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU 1. Statut Narodne knjižnice u Dugopolju Službeni vjesnik Općine Dugopolje – […]

Novosti 6
27.06.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju“. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 27. lipnja 2019. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi i projektnu dokumentaciju s troškovnikom.

17.06.2019.

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODI

02.09. Objava javne rasprave REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  […]