Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

DPU - PODI

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Dugopolje Podi na području Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje