Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
28.06.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

KLASA: 112-02/19-20/01
URBROJ: 2180/04-03/2-19-4
Dugopolje, 28. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa pristupilo je dana 26. lipnja 2019. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Dugopolje, na adresi Dugopolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1. otvaranju zaprimljenih prijava na Oglas za prijam službenika u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, KLASA: 112-03/19-30/04 URBROJ: 2180/04-03/2-19-3 od dana 07. lipnja 2019 godine objavljenog dana 10. lipnja 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja kandidata iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17),
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
  3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15 – pročišćeni tekst),
  4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 111/18),
  5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18)

Iz pravnih izvora u pisanom obliku bit će postavljeno 10 pitanja, a za svako pitanje kandidatu se može dodijeliti od 0 do 1 bod, tako da kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

Intervju će biti proveden s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Na intervju kandidatima se može dodijeliti od 0 do 10 bodova.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas, a o čemu će biti pisano obaviješten.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, putem pisanog testiranja održat će se

dana 04. srpnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 10.00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Datum održavanja pisanog testiranja i obavijesti kandidatima koji se pozivaju na testiranje, a ispunjavaju formalne uvjete objavljen je na web stranici Općine Dugopolje www.dugopolje.hr najmanje 5 dana prije održavanja provjere i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje.

Na pisano testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja također putem e-mail adrese kandidata i web stranice www.dugopolje.hr.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

Skip to content