Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.10.2020.

Općina Dugopolje oglašava prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 9. Odluke o grobljima („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 1/19)

OGLAŠAVA
prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Dugopolje

 1. Na Mjesnom groblju u Dugopolju izgrađeno je 12 (dvanaest) obiteljskih grobnica s tri ukopna mjesta i 29 (dvadesetdevet) obiteljskih grobnica sa šest ukopna mjesta.
 2. Grafički prikaz lokacije grobnih mjesta objavljen je na oglasnoj ploči Općine Dugopolje
 3. Obiteljska grobnica iz točke 1. ovog oglasa dodjeljuje se korisniku na neodređeno vrijeme korištenja, odnosno do trajanja groblja uz uvjet redovitog plaćanja grobljanske naknade.

   

 4. Ponude za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica rješavat će se po kriteriju redoslijeda podnošenja zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na području Općine Dugopolje.

   

 5. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljske grobnice je 15 dana od dana objave.

   

 6. Svi podnositelji ponuda biti će pravovremeno obaviješteni o rješavanju njihovih ponuda u daljnjem roku od 8 dana.

   

 7. Podnositelji zahtjeva dužni su platiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn za grobnicu s tri ukopna mjesta, a za grobnicu s šest ukopnih mjesta iznos od 1.500,00 kn. Uplatu jamčevine potrebno je izvršiti na IBAN broj Proračuna Općine Dugopolje, HR42 2390 0011 8585 0000 6, model HR24 s pozivnom na broj 7757-OIB.

   

 8. Ponuda mora sadržavati: zahtjev, preslik osobne iskaznice, preslik domovnice i dokaz o uplati jamčevine.

   

 9. Ponude za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica dostavljaju se na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

KLASA: 363-05/20-50/03
URBROJ: 2180/04-02/1-20-2
Dugopolje, 21. listopada 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r.

 

Skip to content