Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
13.07.2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj 2/18 i 2/20), Općinski načelnik Općine Dugopolje 13. srpnja 2020.godine, donosi,

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) naselja Dugopolje. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje temeljem mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 25. lipnja 2020. (KLASA: 351-02/20-04/0065, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002).

Članak 2.

Pravna osnova za izradu IDUPU naselja Dugopolje
Pravna osnova za izradu i donošenje IDUPU naselja Dugopolje su članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.).

Razlozi za izradu IDUPU naselja Dugopolje
Razlozi za izradu i donošenje su sljedeći:

 • usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju,
 • usklađivanje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 6/04, 6/07, 3/14, 4/14, 3/17 i pročišćeni tekst 7/17, 13/14 i pročišćeni tekst 14/19),
 • ostala usklađenja koja budu potrebna tijekom izrade predmetnih IDUPU odnosno prema važećem DKP-u za K.O. Dugopolje,
 • usklađivanje/parcelacija sa stvarno izvedenim stanjem na terenu,
 • usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela,
 • ostale manje korekcije tekstualnog i grafičkog dijela predmetnih IDUPU,
 • po potrebi ostale izmjene i dopune kojima se doprinosi boljem i racionalnijem rješavanju odnosno unaprjeđenju prostornih problema,
 • redefiniranje (ukidanje postojećih, planiranje novih) trasa i širina koridora prometnica te trasa ostale komunalne infrastrukture,
 • ispravak namjene iz S (stambena) u M-1 (mješovita namjena) u grafičkom dijelu UPU naselja Dugopolje između OS-2A (Ž-6145), 7, 20 i 21.

Nositelj izrade IDUPU naselja Dugopolje je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje.

Članak 3.

Ciljevi i programska polazišta izrade IDUPU naselja Dugopolje
Ciljevi i programska polazišta obuhvaćaju:

 • ulaganja kroz poticanje gospodarskih aktivnosti u građevinskom sektoru, uz uvažavanje stanja u prostoru i vlasničkih odnosa,
 • detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu,
 • utvrditi opće smjernice oblikovanja,
 • utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu.

Obuhvat IDUPU naselja Dugopolje
Izmjene i dopune obuhvaćaju područje cijelog važećeg UPU-a naselja Dugopolje na ukupnoj površini cca 230 ha.

Članak 4.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se predmetna dokumentacija donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

Članak 5.

Mišljenje je li za predmetne IDUPU potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ishoditi će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Članak 6.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

Članak 7.

Općina Dugopolje dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Dugopolje“ .

KLASA: 350-02/20-20/08
URBROJ: 2180/04-02/1-20-4
Dugopolje, 13. srpnja 2020.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content