Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
19.06.2020.

Odluka da za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Koprivno nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje („Službeni Vjesnik Općine Dugopolje broj 2/18 i 2/20) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, Općinski načelnik Općine Dugopolje donosi

O D L U K A
da za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Koprivno
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

I.

Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu investicije Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/20-04/0018, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002 od 18. ožujka 2020.) za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja (dalje u tekstu IDDPU) stambenog naselja Koprivno bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

II.

Pravna osnova za izradu i donošenje IDDPU stambenog naselja Koprivno su članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.).

Razlozi za izradu i donošenje predmetnih IDDPU su sljedeći:

 • usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju,
 • usklađivanje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 6/04, 6/07, 3/14, 4/14, 3/17 i pročišćeni tekst 7/17, 13/14 i pročišćeni tekst 14/19),
 • ostala usklađenja koja budu potrebna tijekom izrade predmetnih IDDPU,
 • usklađivanje/parcelacija sa stvarno izvedenim stanjem na terenu,
 • ispravci grešaka u tekstualnom dijelu predmetnog DPU-a, odnosno usklađivanje tekstualnog i grafičkog dijela,
 • ostale manje korekcije tekstualnog i grafičkog dijela predmetnih IDDPU.

Ciljevi i programska polazišta obuhvaćaju:

 • ulaganja kroz poticanje gospodarskih aktivnosti u građevinskom sektoru, uz uvažavanje stanja u prostoru i vlasničkih odnosa,
 • detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu,
 • utvrditi opće smjernice oblikovanja,
 • utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu.

Obuhvat IDDPU stambenog naselja Koprivno obuhvaća područje cijelog zahvata Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Koprivno na ukupnoj površini cca 4,45 ha.

III.

Nositelj izrade IDDPU stambenog naselja Koprivno je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje. Izrađivač IDDPU stambenog naselja Koprivno je ovlaštena tvrtka Arching studio d.o.o. iz Splita.

IV.

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetne Planove proveden je postupak Prethodne ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu te je Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije donio Obvezujuće mišljenje (KLASA: 351-04/20-01/0019, URBROJ: 2181/1-10/06-20-2 od 11. svibnja 2020.) da su predmetne izmjene prihvatljive za Ekološku mrežu RH i za iste nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

V.

U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split,
 2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split,
 3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split,
 4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
 5. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 6. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 7. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
 8. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split
 9. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
 10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5
 11. Općina Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo,
 12. Grad Trilj, Poljičke Republike 15, 21 240 Trilj,
 13. Grad Omiš, Trg Kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš,
 14. Grad Split, Obala Kneza Branimira 17,
 15. Općina Klis, Iza Grada 2, 21231 Klis

Unutar propisanog roka za očitovanje (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja tijela koja su sudjelovala u postupku (7):

 • Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, mišljenje od 28. travnja 2020. (KLASA: 350-02/20-01/69, URBROJ: 345-200-210-211/516-20-02/DB) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDDPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 04. svibnja 2020. (KLASA: 351-03/20-01/0000159, URBROJ: 374-24-1-20-2) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDDPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje od 04. svibnja 2020. (KLASA: 612-08/20-01/0888, URBROJ: 532-04-02-15/14-20-2) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDDPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, mišljenje od 28. travnja 2020. (KLASA: 351-01/20-01/04, URBROJ: 2181/01-03-01/4-20-2) u kojem je u bitnom navedeno da predmetne IDDPU, uz poštivanje važećih zakonskih propisa i provođenje propisanih mjera za ostvarivanje ciljeva, neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš;
 • Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 14. svibnja 2020. (KLASA: 351-02/20-04/0047, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDDPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, mišljenje od 15. svibnja 2020. (KLASA: 700/20-10/16, URBROJ: 3-200-002-05/BČ) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDDPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je, da za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Koprivno nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za predmetne IDDPU donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih IDDPU na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.

VI.

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu predmetnih IDDPU:

 • Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije isključio je negativne utjecaje za okoliš i Ekološku mrežu;
 • Nadležna javnopravna tijela koja su sudjelovala u postupku dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
 • Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti za provedbu predmetnih izmjena i dopuna nije potrebna strateška procjena jer planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,
 • Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, predmetne izmjene i dopune su usklađene sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
 • Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

VII.

Općina Dugopolje dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom Vjesniku Općine Dugopolje“ .

KLASA: 350-02/20-20/05
URBROJ: 2180/04-02/1-20-29
Dugopolje, 19. lipnja 2020.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.


 

Skip to content