Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
16.05.2019.

Obavijest u svrhu formiranja građevinske čestice

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A  D U G O P O L J E

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K

KLASA: Sl-2018

URBROJ: 2180/04-02/1-19-1

Dugopolje, 16. svibnja 2019.godine

 

PREDMET: Obavijest

            Dana 15. svibnja 2019. godine tvrtka „GISplan“ d.o.o. izradila je Geodetski elaborat oznake GE 44-19 u svrhu formiranja građevinske čestice temeljem Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje – čestice oznake R4. Predmetnim se elaboratom formira navedena čestica a koja je u stvarnom vlasništvu  Općine Dugopolje.

U katastarskom operatu kao suposjednici evidentirani su, osim Općine Dugopolje,              i druge fizičke osobe, a koje većina od njih nemaju upisanu ispravnu adresu prebivališta.

Stoga obavještavamo sve nositelje prava na predmetnoj čestici – č.zem. 5861/13  K.O. Dugopolje da mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izrađen od tvrtke „GISplan“ d.o.o. u prostorijama Općine Dugopolje, narednih 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content