Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Plan uređenja

Obavijest u svrhu formiranja građevinske čestice

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  D U G O […]

03.04. Izmjene i dopune UPU Podi zapad – Izvješće sa javne rasprave

03.04. Izmjene i dopune UPU Podi zapad – Izvješće sa javne rasprave

O B A V I J E S T o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje – Podi

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 350-02/15-20/01 Urbroj: 2180/04-02/1-15-2 Dugopolje, 23. […]

Poziv za javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone Podi

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 86. Zakona o […]