Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
07.05.2020.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja naselja Koprivno na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/20-20/05
URBROJ: 2180/04-02/1-20-11
Dugopolje, 05. svibnja 2020.godine

tel: 021/668-280; 668-290
fax: 021/660-250
e-mail: opcina@dugopolje.hr

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 02/18 i 02/20) Općinski načelnik Općine Dugopolje dana 20. travnja 2020. godine, za javnost donosi:

OBAVIJEST
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje

I

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općinsko vijeće Dugopolja na 25. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje (u daljnjem tekstu: Plan).

II

Za navedene Izmjene i dopune Plana provest će se javna rasprava sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor za prostorno uređenje, KLASA: 350-01/20-01/116 od 20. ožujka 2020.godine u trajanju od 8 (osam) dana u kojoj sudionici mogu dati mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana.

III

Obavijest o održavanju javne rasprave objavit će se u dnevnom tisku (Slobodna dalmacija), te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) i Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr), 8 (osam) dana prije početka javne rasprave.

IV

Ova obavijest objavit će se na mrežnoj stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosačić, dipl.ing.el.