Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
12.06.2020.

Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A  D U G O P O L J E
O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K

KLASA: 350-02/20-20/04
URBROJ: 2180/04-02/1-20-33
Dugopolje, 12. lipnja 2020.godine

tel: 021/668-280; 668-290
fax: 021/660-250
e-mail: opcina@dugopolje.hr

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/18 i 2/20) Općinski načelnik Općine Dugopolje dana 12. lipnja 2020. godine objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever
na području Općine Dugopolje

 

I

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje trajati će 8 (osam) dana u razdoblju od 23. lipnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

 

II

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, radnim danom (pon-pet) u vremenu od od 8:00 do 14:00 sati.

 

III

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Općine Dugopolje, te na mrežnu stranicu Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

 

IV

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, održat će se dana 26. lipnja 2020. godine (petak) s početkom u 12:00 u općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

 

V

Za vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, sve zainteresirane osobe koje sudjeluju u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti nositelju izrade plana pisane prijedloge , primjedbe i mišljenja.

Pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje, potrebno je dostaviti do 30. lipnja 2020. godine, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz prethodnog stavka, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, nisu potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content