Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna rasprava

Novosti 012
22.07.2020.

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU Bani – Sjever

1. Namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Telekomunikacijska mreža 2.4. Elektroenergetska […]

Novosti 012
22.07.2020.

Izmjene i dopune DPU Koprivno – prijedlog plana za javni uvid

0. Postojeće stanje 1. Namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. […]

Novosti 012
15.06.2020.

Prijedlog Plana za Javni uvid – Općina Dugopolje – Bani Sjever

Dokumenti: 1. Detaljna namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Telekomunikacijska mreža […]

Poslovno stambene zone
04.03.2019.

JAVNI POZIV ZA UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A   D U G […]

Općina Dugopolje
11.12.2018.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Općina Dugopolje započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna […]

11.09.2018.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “Privija” s betonarom i asfaltnom bazom na području Općine Dugopolje

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju […]

27.06.2018.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Plana gospodarenja otpadom Općine Dugopolje za razdoblje 2015.-2021.g.

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Plana gospodarenja otpadom Općine Dugopolje za razdoblje 2015.-2021.g.

Skip to content