Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
09.03.2020.

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 932-01/20-10/02
URBROJ: 2180/04-02/1-20-1
Dugopolje, 06. ožujka 2020.godine

tel: 021/668-280; 668-290
fax: 021/660-250
e-mail: opcina@dugopolje.hr

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj: 4/19, 8/19) te članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Ulica 114. brigade u naselju DUGOPOLJE u k.o. DUGOPOLJE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Dugopolje
Geodetski elaborat izvedenog stanja Ulica 114. brigade izradit će tvrtka GEOGRAPHICA d.o.o. za geodetske poslove, Primoštenska 16, Split
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 12.2.2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. OŽUJAK 2020. u vremenu od 9h u prostorijama Primoštenska 16, Split.

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Preuzmite datoteke:

Javni poziv Skica izmjere
Skip to content