Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
04.03.2019.

JAVNI POZIV ZA UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   D U G O P O L J E

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 305-01/18-01/36

URBROJ: 2180/04-02/1-19-14

U Dugopolju, 28. veljače 2019.godine

 

tel: 021/668-280; 668-290

fax: 021/660-250

e-mail: opcina@dugopolje.hr

 

 

Na temelju čl. 29 st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj: 20/2018), Općina Dugopolje, objavljuje:

JAVNI POZIV 

ZA UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

 

 

                       Sukladno čl. 29. st. 5 i 6. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Općina Dugopolje stavlja na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u razdoblju od 04. ožujka 2019. godine do 18. ožujka 2019. godine.

                        Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države svakim radnim danom (pon-pet) u vremenu od 800-1500 sati, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje, na adresi Trg Franje Tuđmana 1, Dugopolje.

                        Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (18. ožujka 2019.godine). O svim prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Dugopolje.

                        Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Dugopolje koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

 

 

Program raspolaganja poljoprivedim zemljištem u vlasništvu RH

Popis_katastarskih_čestica_poljoprivrednog_zemljišta_u_vlasništvu_države