Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
21.08.2018.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE DUGOPOLJE U 2018. GODINI

 

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje, načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

 

 

 

Javni poziv za financiranje javnih potreba

Općine Dugopolje u 2018. godini

 

 

 

(1) Rebalansom proračuna Općine Dugopolje za 2018. godinu osigurana su dodatna sredstva za financijsku potporu programa i/ili projekata udruga u kulturi namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture sukladno programu javnih potreba u kulturi Općine Dugopolje za 2018. godinu.

 

(2) Općina Dugopolje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture i civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje.

 

(3) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • civilno društvo,
 • kultura,

(4) Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrditi prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Dugopolje i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema (naročito s područja Općine Dugopolje),
 • upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa, provedba volonterskih pilot programa,
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Dugopolje;
 • osigurani resursi za provedbu projekata/programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Dugopolje (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, itd.),
 • financiranje iz drugih izvora (SDŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.),
 • usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Općinu Dugopolje,
 • vjerojatnost da se korist od programa ili projekta nastavi i po isteku potpore,
 • promocija programa ili projekta u javnosti.

 

 

(5) Prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dugopolje te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

(6) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:

Obrazac B1. Opći podatci o prijavitelju,

Obrazac B2. Opis programa ili projekta,

Obrazac B3. Proračun programa ili projekta,

Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju.

 1. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku programa ili projekta:

Obrazac C1. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu,

Obrazac C2. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta.

 

 1. Izvadak ili preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske https://registri.uprava.hr/#!udruge (ne stariji od 3 mjeseca od objave javnog poziva).

 

 1. Preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za udruge koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2017. godinu.

 

 1. Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

(7) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 20. rujna, 2018. godine.

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr).

 

(9) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarniA3 Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godinici Općine Dugopolje) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dugopolje,

Trg dr. Franje Tuđmana 1

21204 Dugopolje

 

 

(10) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

(11) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  prijava programa ili projekta.

 

(12) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom: 021/660-280 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dugopolje.hr.

 

KLASA: 400-01/18-10/34

URBROJ: 2180/04-02/1-18-1

Dugopolje, 21. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r.

 

B1 Opći podatci o prijavitelju

B2 Opis programa ili projekta

B3 Proračun programa ili projekta

B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

B5 Izjava o nekažnjavanju

C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C2 Obrazac financijskog izvještavanja