Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
17.11.2021.

Javni poziv za evidentiranje cesta

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 340-01/21-10/04

URBROJ: 2180/04-02/1-21-1
Dugopolje, 15. studenog 2021.godine

tel: 021/668-280; 668-290
e-mail: opcina@dugopolje.hr

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste:

DALMATINSKA ULICA u naselju DUGOPOLJE u K.O. DUGOPOLJE,
dio VUKOVARSKE ULICE (unutar stambene zone) u naselju KOPRIVNO u K.O. KOPRIVNO,

dio ULICE SV. MIHOVILA u naselju DUGOPOLJE u K.O. DUGOPOLJE,
o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dugopolje.

Sve Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GISplan d.o.o. za geografske informacijske sustave, prostorno planiranje, informatički inženjering i ostale usluge, Ruđera Boškovića 7/89, Split.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne cesta započelo je u listopadu 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 01. prosinca 2021.godine za vrijeme urednog radnog vremena u prostorijama Općine Dugopolje, Trg. Franje Tuđmana 1, 21204, Dugopolje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content