Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
03.03.2021.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ (nepuno radno vrijeme /15 sati mjesečno)

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 18. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ i članka 6. točka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ, a po Odluci Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ od 4.02. 2021. godine Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ (nepuno radno vrijeme /15 sati mjesečno)

Za ravnatelja Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist, odnosno visoka stručna sprema ekonomskog ili pravnog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva od čega jedna godina rada na projektima
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

U prijavi za natječaj potrebno je navesti podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) te je istu potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima odgovarajuće stručne spreme u trajanju od najmanje dvije godine, (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i drugih izvora sredstava i o najmanje jednoj godini radnog iskustva rada na projektima
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika – potvrda/svjedodžba ovlaštene pravne osobe ili vlastoručno potpisanu izjavu, koju ne treba ovjeravati
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu, koju ne treba ovjeravati, o poznavanju rada na računalu
 • važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije – preslik
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po pozivu odnosno prije donošenja odluke o imenovanju izabrani kandidat je dužan dostaviti izvornik ili ovjereni preslik isprava.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta traženih Javnim natječajem, priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kako je objavljeno na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak pisane provjere znanja iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere znanja objaviti će se na web-stranici Općine Dugopolje www.dugopolje.hr najmanje tri dana prije održavanja pisane provjere. Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja obavlja se usmeni razgovor (intervju) radi provjere organizacijsko-komunikacijskih vještina.
Pisanu provjeru znanja i intervju provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Ravnatelja Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ imenuje Upravno vijeće na temelju rezultata javnog natječaja.
Pisane prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Razvojna agencija Općine Dugopolje – ODRAZ – Upravno vijeće, Matice hrvatske 11, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“, poštom ili neposredno na protokol Općine Dugopolje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se podnositelj takove prijave neće smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti obaviješten.
O izboru prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Balić, univ.spec.oec
Skip to content