Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
13.07.2020.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

OPĆINA DUGOPOLJE
KLASA: 350-02/20-20/08
URBROJ:2180/04-02/1-20-5
Dugopolje, 13. srpnja 2020.godine

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Općina Dugopolje započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) naselja Dugopolje.

Postupak ocjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 25. lipnja 2020. (KLASA: 351-02/20-04/0065, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IDUPU naselja Dugopolje zajedno sa ovom Informacijom objavljuje se na web stranici Općine Dugopolje.

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dugopolje. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju KLASU.

KLASA: 350-02/20-20/08
URBROJ: 2180/04-02/1-20-5
Dugopolje, 13. srpnja 2020.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content