Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
22.09.2020.

Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje

Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) te članka 30. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 28. sjednici održanoj dana 22. rujna 2020.godine, donijelo je

ODLUKA
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DUGOPOLJE

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Dugopolje.
Povjerenstvo čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Dugopolje.

Članak 2.

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:

  1. Petar Čorić, predstavnik geodetske struke,
  2. Frane Strikić, predstavnik agronomske struke,
  3. Branimir Bosančić, predstavnik pravne struke,
  4. Mladen Vukasović, vijećnik Općinskog vijeća
  5. Jurica Bradarić, vijećnik Općinskog vijeća

Članak 3.

Povjerenstvo je dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup i sastaviti zapisnik.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Članak 5.

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Dugopolje Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine Dugopolje, traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Dugopolje.

Članak 7.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih za provedbu postupaka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Dugopolje“.

KLASA: 021-05/20-50/05
URBROJ: 2180/04-01/1-20-4
Dugopolje, 22. rujna 2020.godine

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl.ing.građ.,

Skip to content