Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
22.09.2020.

Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 28. sjednici održanoj dana 22. rujna 2020.godine, donijelo je

ODLUKA
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DUGOPOLJE

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Dugopolje.
Povjerenstvo čini tri člana: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke.

Članak 2.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:

  1. Petar Čorić, predstavnik geodetske struke,
  2. Frane Strikić, predstavnik agronomske struke,
  3. Branimir Bosančić, predstavnik pravne struke,

Članak 3.

Povjerenstvo na osnovi sklopljenog Ugovora o zakupu, zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora, odnosno po skidanju usjeva.
Povjerenstvo o uvođenju u posjed sastavlja zapisnik.
Ako uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo je isto dužno proslijediti, s prijedlog naplate i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.
Povjerenstvo sukladno Zakonu preuzima posjed od zakupnika slijedom proteka roka na koji je Ugovor sklopljen, odnosno svih oblika raskida Ugovora.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Dugopolje“.

 

KLASA: 021-05/20-50/05
URBROJ: 2180/04-01/1-20-3
Dugopolje, 22. rujna 2020.godine

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl.ing.građ.,

Skip to content