Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.09.2020.

Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Dugopolje nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje („Službeni Vjesnik Općine Dugopolje broj 2/18 i 2/20) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, Općinski načelnik Općine Dugopolje donosi

O D L U K A
da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Dugopolje
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

I.

Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu investicije Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/20-04/0065, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002 od 25. lipnja 2020.) za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) stambenog naselja Dugopolje bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

II.

Pravna osnova za izradu i donošenje IDUPU naselja Dugopolje su članci 86., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.).

Razlozi za izradu i donošenje su sljedeći:

 • usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju,
 • usklađivanje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 6/04, 6/07, 3/14, 4/14, 3/17 i pročišćeni tekst 7/17, 13/14 i pročišćeni tekst 14/19),
 • ostala usklađenja koja budu potrebna tijekom izrade predmetnih IDUPU odnosno prema važećem DKP-u za K.O. Dugopolje,
 • usklađivanje/parcelacija sa stvarno izvedenim stanjem na terenu,
 • usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela,
 • ostale manje korekcije tekstualnog i grafičkog dijela predmetnih IDUPU,
 • po potrebi ostale izmjene i dopune kojima se doprinosi boljem i racionalnijem rješavanju odnosno unaprjeđenju prostornih problema,
 • redefiniranje (ukidanje postojećih, planiranje novih) trasa i širina koridora prometnica te trasa ostale komunalne infrastrukture,
 • ispravak namjene iz S (stambena) u M-1 (mješovita namjena) u grafičkom dijelu UPU naselja Dugopolje između OS-2A (Ž-6145), 7, 20 i 21.

 

Ciljevi i programska polazišta obuhvaćaju:

 • ulaganja kroz poticanje gospodarskih aktivnosti u građevinskom sektoru, uz uvažavanje stanja u prostoru i vlasničkih odnosa,
 • detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu,
 • utvrditi opće smjernice oblikovanja,
 • utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu.

Izmjene i dopune obuhvaćaju područje cijelog važećeg UPU-a naselja Dugopolje na ukupnoj površini cca 230 ha.

III.

Nositelj izrade IDUPU stambenog naselja Dugopolje je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje.

IV.

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetne Planove proveden je postupak Prethodne ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu te je Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije donio Obvezujuće mišljenje (KLASA: 351-04/20-01/0035, URBROJ: 2181/1-10/06-20-2 od 17. srpnja 2020.) da su predmetne izmjene prihvatljive za Ekološku mrežu RH i za iste nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

V.

U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split,
 2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split,
 3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1/III, Split,
 4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
 5. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 6. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 7. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split
 8. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split
 9. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
 10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5

Unutar propisanog roka za očitovanje (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja tijela koja su sudjelovala u postupku (5):

 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, mišljenje od 20. srpnja 2020. (KLASA: 612-08/20-01/1428, URBROJ: 532-04-02-15/14-20-2) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDUPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, mišljenje od 23. srpnja 2020. (KLASA: 351-03/20-01/14, URBROJ: 345-200-210-211/516-20-02/DB) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDUPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, mišljenje od 11. kolovoza 2020. (KLASA: 351-03/20-01/0000261, URBROJ: 374-24-1-20-2) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDUPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, mišljenje od 06. kolovoza 2020. (KLASA: 351-02/20-01/0938, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDUPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;
 • HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, mišljenje od 17. kolvoza 2020. (KLASA: 700/20-10/23, URBROJ: 3-200-002-05/BČ) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDUPU nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je, da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Dugopolje nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za predmetne IDUPU donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih IDUPU na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.

VI.

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:

 1. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije isključio je negativne utjecaje za okoliš i Ekološku mrežu;
 2. Nadležna javnopravna tijela koja su sudjelovala u postupku dostavila su mišljenja temeljem kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
 3. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti za provedbu predmetnih izmjena i dopuna nije potrebna strateška procjena jer planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,
 4. Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, predmetne izmjene i dopune su usklađene sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
 5. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

 

VII.

Za Izmjene i dopune UPU stambenog naselja Dugopolje proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene temeljem kojega nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš te je UO za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije SDŽ donio mišljenje da je postupak proveden sukladno važećim propisima (KLASA: 351-02/20-04/0080, URBROJ: 2181/1-10/07-20-0002).

VIII.

Općina Dugopolje dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine Dugopolje”

KLASA: 350-02/20-20/08
URBROJ: 2180/04-02/1-20-16
Dugopolje, 17. rujna 2020.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Skip to content