Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
05.05.2021.

Natječaj za zapošljavanje – Savjetnik za gospodarstvo i ruralni razvoj

Razvojna agencija Općine Dugopolje „ODRAZ“

Natječaj za zapošljavanje

Dana 04. svibnja 2021. godine, ravnateljica Razvojne agencije općine Dugopolje „ODRAZ“ raspisuje Natječaj za prijem radnika u radni odnos na mjesto:

SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I RURALNI RAZVOJ -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. Probni rad traje 3 mjeseca.
Uvjeti:

 • školska sprema – magistar struke ili stručni specijalist, odnosno visoka stručna sprema ekonomskog, pravnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 2 godina radnog iskustva u struci, od čega 1 godina rada na projektima
 • znanje engleskog
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorija
 • hrvatsko državljanstvo

U prijavi za Natječaj potrebno je navesti podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) te je istu potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na Natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima odgovarajuće stručne spreme u trajanju od
  najmanje dvije godine, (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i drugih izvora sredstava i o najmanje jednoj godini radnog iskustva rada na projektima
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • potvrda/svjedodžba ovlaštene pravne osobe ili vlastoručno potpisanu izjavu, koju ne treba ovjeravati – dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu, koju ne treba ovjeravati, o poznavanju rada na računalu
 • važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije – preslik
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starije od 3
  mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po pozivu kandidat je dužan dostaviti izvornik ili ovjereni preslik isprava.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na Natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta traženih Natječajem, priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kako je objavljeno na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20doka20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Agencije.
Opis radnog mjesta u prilogu Natječaja.
Krajnji rok prijave je 8 dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči.
U obzir će se uzimati samo one prijave koje su pristigle u zadanom roku.
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak pisane provjere znanja. Vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere znanja objaviti će se na web-stranici Općine Dugopolje www.dugopolje.hr najmanje tri dana prije održavanja pisane provjere. Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj. S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja obavlja se usmeni razgovor(intervju) radi provjere organizacijsko-komunikacijskih vještina. Pisanu provjeru znanja i intervju provoditi će povjerenstvo koje imenuje ravnateljica.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Pisane prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije na adresu: Razvojna agencija Općine Dugopolje – ODRAZ , Matice hrvatske 11, s naznakom: „Prijava na Natječaj za Savjetnika za gospodarstvo i ruralni razvoj – ne otvarati“, poštom ili neposredno na protokol Općine Dugopolje. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se podnositelj takove prijave neće smatrati kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će biti obaviješten. O izboru prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica
Marija Čipčić, mag.oec.

Skip to content