Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
01.08.2022.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/22-10/01
URBROJ: 2181-23-01-22-1
Dugopolje, 01. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje” broj 7/18) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugopolje u 2022. godini

1. Općinsko vijeće Općine Dugopolje povodom Dana Općine Dugopolje, 29. rujna, dodjeljuje nagrade za iznimna dostignuća i doprinos u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti u Općini Dugopolje i to:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Dugopolje
  2. Nagrada Općine Dugopolje za životno djelo
  3. Godišnja nagrada Općine Dugopolje
  4. Zahvalnica Općine

U jednoj kalendarskoj godini može se dodijeliti naviše jedno proglašenje počasnim građaninom, jedna nagrada za životno djelo, tri godišnje nagrade i četiri zahvalnice.

2. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik, najmanje 50 građana s prebivalištem na području Općine Dugopolje, vjerske zajednice, ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačka društva i druge pravne osobe sa sjedištem na područu Općine Dugopolje.

3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dugopolje podnosi se u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja.

4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Dugopolje obvezno sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
  • prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
  • osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osobnih podataka o osobi,
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Dugopolje.

5. Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

6. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

7. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Trg F. Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, s naznakom „Za dodjelu javnog priznanja Općine Dugopolje za tekuću godinu – ne otvaraj“ do 31. kolovoza 2022. godine.

8. Potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 021/668-280 te elektroničke pošte opcina@dugopolje.hr.

Predsjednik Povjerenstva
Alen Smodlaka

Skip to content