Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
20.07.2018.

JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina

JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 48. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/18), članka 33. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Dugopolje (Službeni vjesnik br. 4/14) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Dugopolje, KLASA: 944-01/18-10/02, URBROJ: 2180/04-02/1-18-1 od 18. srpnja 2018.godine raspisuje se

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina

 

  1. Predmet zamjene

Raspisuje se javni natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe i to:

– nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje, označena kao dio čest.zem. 79/1, upisana u zk.ul. 2676 k.o. Dugopolje, u površini 734 m2, stambena namjena,
za
– nekretninu u vlasništvu fizičke osobe, označena kao dio čest.zem. 6014/1, upisanu u zk.ul. 2429, k.o. Dugopolje, u površini od 900 m2, stambena namjena.

2). Tržišna vrijednost nekretnina koje se zamjenjuju utvrđena je od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonsko – građevinske struke Damira Karadže, dipl.ing.arh. stalnog sudskog vještaka za arhitekturu i graditeljstvo, oznaka elaborata broj 09/2018– PN/DK i oznaka elaborata broj 10/2018- PN/DK, i iznosi:

-za čest.zem. 79/1 k.o. Dugopolje, (površine 734 m2)  308,42 kn/m2, odnosno 226.380,28 kn

-za čest.zem. 6014/1 k.o. Dugopolje (površine 900 m2) 251,63 kn/m2, odnosno 226.467,00 kn

Razlika u tržišnoj vrijednosti iznosi 86,72 kn.

3) Jamčevina se ne plaća.

4) Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe i pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj te strane fizičke i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358. a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 94/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14).

5) Pisana ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) – za fizičku osobu

– tvrtka, OIB, adresa sjedišta, odgovorna osoba, izvadak iz sudskog registra – za pravne osobe

– dokaz prava vlasništva za nekretnine koje se zamjenjuju (zk. izvadak, ugovor i sl.)

– kontakt telefon

6) Rok za podnošenje pisanih ponuda je osam (8) od dana objave oglasa o natječaju u dnevnom listu Slobodna dalmacija. Pisane ponude sa svim prilozima, šalju se poštom preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA DUGOPOLJE. Dugopolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA – NE OTVARATI”.

7) Nepravovremene i (ili) nepotpune ponude neće se razmatrati. Općina Dugopolje  će izbor najpovoljnije ponude izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

8) Općina Dugopolje ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

9) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s Općinom Dugopolje zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.  U protivnom smatrat će se da je odustao od zamjene nekretnine.

10) Najpovoljniji ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s Općinom Dugopolje o reguliranju urbanističke pripreme, a koja se obračunava temeljem posebne općinske odluke u roku 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

11)  Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s Općinom Dugopolje o izradi i uređenju pripreme zemljišta, te izgradnje komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje, koji se obračunavaju temeljem posebne općinske odluke u roku 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

12). Sve pristigle ponude za zamjenu nekretnina temeljem ovog Javnog natječaja otvoriti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zamjenu nekretnina i pročitati na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati dana 03. kolovoza 2018.god., u Općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1., s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći, te druge zainteresirane osobe.

 

 

 

 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                        Perica Bosančić, dipl.ing.el.