Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
11.01.2019.

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto

  REPUBLIKA HRVATSKA

  SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA

  OPĆINA DUGOPOLJE

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/19-30/01

URBROJ: 2180/04-03/2-19-1

Dugopolje, 10. siječnja 2019. godine

 

 

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto

Viši savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica

 

 

Potrebno stručno znanje:

Magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice)
  • presliku Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme – visoke stručne spreme
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 3 mjeseca na dan isteka roka za podnošenje prijava)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN (ne treba ovjeravati)
  • vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati).
  • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Dugopolje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Općina Dugopolje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na Oglas dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Oglas, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Uvjet magistra struke ili sveučilišnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Opis poslova radnog mjesta „Viši savjetnik za  prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove“ odnosi se na opis poslova opisane u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 5/18).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši savjetnik za  prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove“ određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 3/16).

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Klasa: 120-01/10-01/01, Ur.broj: 2180/04-02/1-10-1 od 28. rujna 2010. godine.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit uz uvjet da je dužna ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.

Probni rad traje dva mjeseca.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te iste sukladno članku 19. stavak 7. ZSN obavijestiti o provođenju prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna Služba Split, Ispostava Solin  i na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr), na adresu:

Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje („Za oglas“)

Na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                                                                                               

                                                                             

    Općina Dugopolje