Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
01.12.2017.

Natječaj za prijam službenika/ce u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/17-20/02
URBROJ: 2180/04-03/2-17-1
Dugopolje, 28. studenog 2017.godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), a sukladno Planu prijma, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje raspisuje
i pročelnik Upravg odjela za graditeljstvo i no uređenje Splitsko-

N A T J E Č A J
za prijam službenika/ce u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto

VIŠI STRUČNI SURADNIK- samostani upravni referent/ica za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na

Potrebno stručno znanje :

Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom,
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN (ne treba ovjeravati)
 • vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati).

Probni rad traje tri mjeseca.
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.ZSN.

Opis poslova radnog mjesta samostalnog upravnog referenta/ice za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje odnosi se na opis poslova opisane u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 6/14, 1/16 i 4/17).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „samostani upravni referent/ica za pravne poslove određen je u čl. 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 3/16).

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Klasa: 120-01/10-01/01, Ur.broj: 2180/04-02/1-10-1 od 28. rujna 2010. godine.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Uvjet magistra odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje
– s napomenom „za Natječaj“ –

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugopolje

Skip to content