Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
13.02.2019.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14,), članka 48. st. 1. toč. 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 48. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/18), članka 13. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Dugopolje (Službeni vjesnik br. 4/14) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Dugopolje, KLASA: 021-05/19-50/01, URBROJ: 2180/04-01/1-19-13 od 30. siječnja 2019.godine., raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje

prikupljanjem pisanih ponuda

 

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Dugopolje, prikupljanjem pisanih ponuda i to:

1) neizgrađenog građevnog zemljišta na području K.O. Dugopolje, poslovna zona Podi Zapad i to:

a) nekretnine označene kao čest.zem. 1914/134 K.O. Dugopolje, u površini od 11.704,00 m2, radne oznake R-7 s početnom cijenom od 398,06 kn/m2.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 4.658.894,24 kuna.

II. Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u roku za podnošenje ponuda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1.

III. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

IV. Jamčevinu u iznosu od 10 % od ukupne početne cijene nekretnine, odnosno u iznosu od 465.889,42 kuna, ponuditelji uplaćuju na IBAN broj Općine Dugopolje HR0425000091858500006, pozivom na broj: HR 24 7757 – OIB, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena se jamčevina vraća u roku od 30 dana od dana zaključka Općinskog vijeća Općine Dugopolje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

V. Ponuditelji u ponudi moraju navesti:

– ime i prezime odnosno naziv, OIB, te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja;

– oznaku građevinskog zemljišta koje je predmet javnog natječaja;

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene:

– IBAN broj računa radi eventualnog povrata jamčevine,

– način plaćanja kupoprodajne cijene u skladu sa toć. VIII. Natječaja.

– ponuditelj se obvezuje u ponudi navesti slijedeće površine, planirane zahvatom u prostoru:

  • zatvorena korisna površina
  • otvorena radna površina (otvorena skladišta, nadstrešnice, radionice na otvorenom i sl.)
  • ostala otvorena površina (parkiralište, manipulativne prometnice i sl.).

Uz ponudu treba priložiti:

– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe);

– izvornik ili ovjerenu presliku domovnice (za fizičke osobe);

– dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine:

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana);

– izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

VI. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.

 

VII. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Dugopolje, na prijedlog Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje. Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Protiv zaključka Općinskog vijeća Općine Dugopolje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se uložiti prigovor Općinskom vijeću Općine Dugopolje, u roku od 5 dana od dana dostave zaključka.

VIII. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u navedenom naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima navedenim u ovoj točki, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora za jednokratno plaćanje, dok se plaćanje kupoprodajne cijene može izvršiti i obročnim plaćanjem sukladno posebnoj odluci.

Ponuditelji u ponudi moraju navesti rok i način plaćanja kupoprodajne cijene.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

IX. Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s Općinom Dugopolje o reguliranju urbanističke pripreme, a koja se obračunava temeljem posebne općinske odluke u roku 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

X. Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s Općinom Dugopolje o izradi i uređenju pripreme zemljišta, te izgradnje komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje, koji se obračunavaju temeljem posebne općinske odluke u roku 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

XI. Općina Dugopolje može odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

XII. Porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

XIII. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana, računajući od prvoga slijedećeg dana nakon objave javnog natječaja u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1 i web stranici Općine Dugopolje.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u Općini Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1. odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom: «PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE –čest.zem. 1914/134 K.O. Dugopolje – NE OTVARAJ» na slijedeću adresu:

 

OPĆINA DUGOPOLJE

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

XIV. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene na prodaju putem ovog Javnog natječaja, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i propisanu dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena. Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima.

XV. Sve pristigle ponude za kupnju nekretnina temeljem ovog Javnog natječaja otvoriti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje i pročitati na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati dana 05. ožujka 2019. god. u Općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1. s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći, te druge zainteresirane osobe.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

 

Preuzmite datoteke:

02. JAVNI NATJEČAJ