Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
28.12.2012.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2012

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2012. godinu …..133
 2. Izmjene programa građenje objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2012. godinu …..133
 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugopolje za 2012. godinu …..134
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2013. godinu ….163
 5. Program građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2013. godinu …..165
 6. Proračun Općine Dugopolje za 2013. godinu …..169
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dugopolje za 2013. godinu …..207
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dugopolje za 2013. godinu …..210
 9. Odluka o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana trgovačkog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2013. godinu …..210
 10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Dugopolje za 2013. godinu …..210
 11. Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru ponuditelja u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za “Dodatne radove za izgradnju objekata infrastrukture u proizvodno poslovnoj zoni Podi – Zapad u Dugopolju” …..212

OPĆINSKO NAČELNIK

 1. Odluka o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Frankom Perković iz Splita ……212
 2. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći …..212
 3. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području općine Dugopolje ….212
 4. Odluka o donaciji novčanih sredstava Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za stručne studije is Splita …..213
 5. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja z akupnju nekretnine označene kao dio čest. zem. 3690/2 k.o. Dugopolje, radne oznake S-35, površine cca 520 m2 ….214
 6. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao dio čest. zem. 2067/17 i dio čest. zem. 2067/18 sve k.o. Dugopolje, površine cca 237 m2 …..214
 7. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije za školsku godinu 2012./2013. …..214

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – Podi …..216