Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
08.01.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 15 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE

SADRŽAJ

Predsjednik OPĆINSKOG VIJEĆA Joško Čelan, dipl. ing. građ., v.r.

Stranica

 1. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana trgovačkog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2020. godinu….457
 2. Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Narodne knjižnice u Dugopolju za 2020. godinu…457
 3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje za 2019. godinu………………………………..457
 4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje s financijskim učincima za trogo- dišnje razdoblje …………………………………………………………………………………………………………………………………461
 5. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Split na podru-
  čju općine Dugopolje za 2020. godinu………………………………………………………………………………………………….463
 6. Izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu………………………….464
 7. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ………………………………………………..468
 8. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu………………………………………………………..469
 9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu………………………………………………………………….492
 10. Program Gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu ………………………………..496
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ………………………………………………………………496
 12. Proračun Općine Dugopolje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu …………………………………….498
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dugopolje za 2020. godinu ……………………………………………………….544
 14. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dugopolje za 2020. godinu………………………………………………………………………………………………………548
 15. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu …549
 16. Program javnih potreba u kulturi općine Dugopolje za 2020. godinu……………………………………………………….549
 17. Program javnih potreba u sportu općine Dugopolje za 2020. godinu………………………………………………………..550
 18. Zaključak o prihvaćanju Izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin…………………………………………………………………………………………………………………………………..551
 19. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda……………………………………………………………………………………………………………..551
Skip to content