Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj

 

Na temelju odredbe članka 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 30.  Statuta  Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“, broj 2/18) Općinsko vijeće Dugopolja na 10 sjednici održanoj dana 26. srpnja  2018. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U 

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana

uređenja  općine Dugopolje

 

Članak 1.

(1)        Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“, broj: (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj  6/04, 6/07, 3/14, 4/14, 3/17 i pročišćeni tekst 7/17) daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna.

 

Pravni osnova za izradu Izmjena i dopuna

Članak 2.

(1)        Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su članci 86.,, 88 i 89., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna

Članak 3.

  • Razlozi za izradu Izmjena i dopuna iz članka 1. ove Odluke su sljedeći:

– proširenje obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Dugopolja Bani-Sjever

– manja proširenja građevinskih područja uz supstituciju (smanjenje ) na drugim dijelovima

– korekcije tekstualnog dijela Plana

– planiranje izgradnje planinarskog doma na čest.zem. 7381/1 K.O. Dugopolje

– planiranje vatrogasnih puteva

– usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17).

– ostala usklađenja koja budu potrebna tijekom izrade Izmjena i dopuna

Obuhvat Izmjena i dopuna

 

Članak 4.

(1)        Izmjene i dopune obuhvaćaju područja zaštitne šume, izgrađenog dijela građevinskog područja, neizgrađenog dijela građevinskog područja i neizgrađenog-komunalno uređenog dijela građevinskog područja, ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta

(2)        Granica obuhvata Izmjena i dopuna sa razlozima označeni su na topografskoj podlozi u mjerilu 1:25.000 i katastarskoj podlozi 1:5000 i sastavni su dio ove Odluke.

Ocjena stanja u obuhvatu izrade Izmjena i dopuna

 

Članak 5.

(1)       Potrebne Izmjene i dopune PPUOD zbog promjena u demografskom, gospodarskom, prometnom, infrastrukturnom smislu, neusklađenosti katastarske podloge sa stvarnim stanjem na terenu.

(2)       Izmjenama i dopunama PPUOD ostvariti će se preduvjeti za realizaciju pojedinih projekata, te omogućiti razmatranje i ugrađivanju u PPUOD pojedinačnih inicijativa javnopravnih tijela, pravnih i fizičkih osoba, te prijedloga i primjedbi sudionika javne rasprave.

Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna

 

Članak 6.

(1)        Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna obuhvaćaju:

 

– Usklađivanje PPUO sa PPŽ i Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17).

– proširenje obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

– utvrditi opće smjernice oblikovanja

– utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu

– odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno povijesnih i drugih    vrijednosti

– općinski značaj – razvoj naselja, radnih zona, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

Popis potrebnih stručnih podloga

 

Članak 7.

(1)        Za izradu Izmjena i dopuna potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 8.

(1)        Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjev za izradu Izmjena i dopuna i drugih sudionika  korisnika prostora u izradi 

Članak 10.

(1)        Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi plana sudjelovat će u izradi na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna.

(2)        Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

–           Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41, 10000 Zagreb,

–           Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,        Vukovarska 35, 21000 Split,

–           Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000, Zagreb,

–           UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o.,  Ulica Kralja Zvonimira 35/3, 21 000, Split,

–           Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska ,Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 7 21000 Split,

–           Hrvatske ceste , Ispostava Split, R. Boškovića 22, 21000 Split,

–           Županijska uprava za ceste – Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

–           Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, 21 000, Split

–           Operater distribucijskog plina, EVN Croatia Plin d.o.o., Kopilica 5A, 21 000, Split,

–           Vodovod i kanalizacija d.o.o.,  Biokovska ulica 3, 21000 Split

–           HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000, Zagreb

–           HEP-ODS d.o.o., DP Elektrodalmacija, Poljička cesta 73, 21 000, Split,

–           Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), Ljudevita Posavskog 5, 21 000, Split

–           Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima SDŽ, Prilaz braće Kaliterna 10, 21 000, Split

–           Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000, Zagreb,

–           Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulture baštine, Konzervatorski odjel Split, Porinova 1, 21 000, Split,

–           Splitsko-dalmatinska županija

–           SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje SDŽ, Kralja Zvonimira 82, 21 210, Solin

–           SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, 21000 Split, Bihačka 1,

–           Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000, Zagreb,

–           Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Hercegovačka 18, 21000 Split.

Rok za izradu Izmjena i dopuna

 

Članak 11.

  • Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna:

–     rok za dostavu zahtjeva navedenih tijela i osoba za izradu Izmjena i dopuna PPUOD je 30 dana od dana primitka poziva za dostavu zahtjeva,

–     odluku o objavi jednog ili više javnih uvida i jedne ili više javnih rasprava donosi Općinski načelnik Općine Dugopolje prema  Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), a javni uvid će trajati 15 dana,

–     pisani prijedlozi i primjedbe dostavljati će se u roku od 15 dana od dana objave javnog uvida

–     ostali rokovi, mišljenja te rok dovršenja Izmjena i dopuna PPUOD će biti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17).

 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna

 

Članak 12.

Ovom odlukom se ne predviđa posebna zabrana izdavanja akata za zahvate u prostoru odnosno građenje u prostoru obuhvata Plana, nego se to pitanje regulira odredbama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje, Zakonom, propisima te Odlukama Općinskog vijeća Općine Dugopolje o izradi detaljnijih prostornih planova.

 

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna

 

Članak 13.

Izrada Izmjena i dopuna financira se  iz sredstava proračuna Općine Dugopolje.

 

Članak 14.

Ova Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUOD objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Dugopolje, dnevnom tisku, na web stranici Općine Dugopolje, na mrežim stranicama Ministarstva i dostavlja se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje SDŽ.

 

 

Završne odredbe

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog  dana od dana  objave u  „Službenom vjesniku Općine Dugopolje“.

KLASA: 021-05/18-50/04
URBROJ: 2180/04-01/1-18-9

Dugopolje, 26. srpnja 2018.godine

 

 

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGOPOLJE

Joško Čelan, dipl.ing.građ.,

 

 

Skip to content