Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

 

Grafički dio

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA             

2. Infrastrukturni sustavi                                                                      

2.1 PROMET

2.2.POSTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.3 ENERGETIKA

2.4 VODOOPSKRBA

2.5 OTPADNE VODE

2.6 OBORINSKE VODE

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.a UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

Područja posebnih uvjeta korištenja;

Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.b POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZASTITE

Uređenje zemljišta;

Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja;

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

4. Građevinska područja naselja     

4.a k.o. Koprivno

4.c k.o. Kotlenice

4.b k.o. Dugopolje

 

 

                        

Skip to content