Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
29.04.2024.

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „ Za sretniju starost u svome domu“ u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 2181-23-03/04-24-6
Dugopolje, 29.04.2024.

Sukladno Odluci o financiranju, donesene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-
23-11 od 12. prosinca 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: SF.3.4.11.01.0091.), koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „Za sretniju starost u svome domu“, Općinski načelnik Općine Dugopolje, raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „ Za sretniju starost u svome
domu“ u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Pozivaju se zainteresirane osobe s područja Općine Dugopolje da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Dugopolje za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Za sretniju starost u svome domu“ u sklopu Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije za radno mjesto:

 • radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: područje općine Dugopolje
Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme do 31. srpnja 2026. godine (do završetka
projekta), uz obvezni probni rad od dva mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:

 • osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola
 • osnovna škola
 • srednjoškolsko obrazovanje
 • viša ili prvostupanjska
 • VSS

Opis poslova:

 1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
 3. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu. Troškovi prijevoza su troškovi lokalnog prijevoza potrebni za pružanje usluge potpore i podrške.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba/prijava vlastoručno potpisana
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe, diplome)
 • potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a; (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslike ugovora o radu, rješenja i sl.)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Dugopolje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa i projekta, od strane ovlaštenih osoba za provedbu istih. Općina Dugopolje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Dugopolje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje

s naznakom: „Oglas – radnik/ca za za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu Za sretniju starost u svome domu“ ,

u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Općine Dugopolje.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE DUGOPOLJE
Perica Bosančić, dipl.ing.el

Skip to content