Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
14.12.2023.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2024. godini

Na temelju članka 75. Zakona o sportu (Narodne novine br. 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21), članka 48. Statuta Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 2/18, 2/20 i 2/21) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 9/21), Općinski načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DUGOPOLJE U 2024. GODINI

(1) U Proračunu Općine Dugopolje za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i/ili projekata sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno programu javnih potreba u sportu Općine Dugopolje za 2024 godinu.

(2) Općina Dugopolje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave na financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba u području sporta Općine Dugopolje.

(3) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Sport – ukupno raspoloživa sredstva iznose 420.000,00 EUR.

(4) Najmanji iznos sredstava za financiranje po programu i/ili projektu je 700,00 EUR, a najveći iznos je 100.000,00 EUR. Okvirni broj programa i/ili projekata koji će se financirati iznosi 15.

(5) Sufinancirat će se provedba programa u sportu i to sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • sportska priprema, natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

(6) Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • da im temeljna svrha nije stjecanje dobiti te njihove aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu;
 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;
 • da su upisani u Registar sportskih djelatnosti;
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza i prireza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Dugopolje;
 • da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora;
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima;
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa i/ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela.

(7) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
  • Obrazac B1. Opći podatci o prijavitelju,
  • Obrazac B2. Opis programa ili projekta,
  • Obrazac B3. Proračun programa ili projekta,
  • Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju,
  • Obrazac B6. Kriteriji vrednovanja programa i projekta u sportu
  • Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu prijave).
 2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku programa ili projekta a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine:
  • Obrazac C1. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu,
  • Obrazac C2. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta.

(8) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana javne objave ovog Javnog poziva.

(9) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom te nije dopuštena prijava po obrascima iz prethodnih godina. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

(10) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dugopolje) na sljedeću adresu:

Općina Dugopolje,
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
Prijava na: Javni poziv za financiranje javnih potreba
u sportu Općine Dugopolje u 2024. godini

NE OTVARATI

(11) Natječajnu dokumentaciju moguće je poslati i elektroničkim putem na službenu elektroničku poštu Općine Dugopolje opcina@dugopolje.hr. Ukoliko se dokumentacija predaje elektroničkim putem svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta te se na zahtjev Općine Dugopolje dostavljaju u izvorniku.

(12) Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Dugopolje (nije dostavio opisno i financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u Općine Dugopolje u prethodnoj kalendarskoj godini .

(13) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(14) Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrditi prednost prijavljenog projekta/programa sastoje se od osnovnih i posebnih kriterija koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i predstavljaju njegov sastavni dio.

(15) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

(16) Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Općina Dugopolje će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Načelnik Općine. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

(17) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom: 021/660-280 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dugopolje.hr.

KLASA: 402-02/23-01/37
URBROJ: 2181-23-03/07-23-1
Dugopolje, 14.12.2023.

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Prilozi:

Skip to content