Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
15.12.2023.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi i civilnom društvu Općine Dugopolje u 2024. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21), članka 48. Statuta Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 2/18, 2/20 i 2/21) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 9/21), Općinski načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U KULTURI I CIVILNOM DRUŠTVU
OPĆINE DUGOPOLJE U 2024. GODINI

(1) U Proračunu Općine Dugopolje za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i/ili projekata udruga u kulturi namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture sukladno programu javnih potreba u kulturi Općine Dugopolje za 2024. godinu.

(2) Općina Dugopolje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture i civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje.

(3) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • kultura – ukupno raspoloživa sredstva iznose 40.000,00 EUR,
 • civilno društvo – ukupno raspoloživa sredstva iznose 70.000,00 EUR,

(4) Najmanji iznos sredstava za financiranje po programu i/ili projektu je 700,00 EUR, a najveći iznos je 10.000,00 EUR. Okvirni broj programa i/ili projekata koji će se financirati iznosi 40.

(5) Sufinancirat će se:

 • Programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma;
 • Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi;
 • Programi/projekti poticanja socijalne skrbi i humanitarne zaštite;
 • Programi/projekti poticanja obilježavanja Domovinskog rata;
 • Programi/projekti mladih, te osoba treće životne dobi;
 • Programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama;
 • Programi projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču i opće vrijednosti od interesa za Općinu Dugopolje.

(6) Prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dugopolje te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Općina Dugopolje će navedene podatke provjeriti uvidom u Registar udruga republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija.

(7) Općina Dugopolje neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 9/21) odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom.

(8) Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
  • Obrazac B1. Opći podatci o prijavitelju,
  • Obrazac B2. Opis programa ili projekta,
  • Obrazac B3. Proračun programa ili projekta,
  • Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju.
  • Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu prijave)
 2. Obrasci izvještavanja po završetku programa ili projekta a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine:
  1. Obrazac C1. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu,
  2. Obrazac C2. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta.

9) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana javne objave ovog Javnog poziva.

(10) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr). Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

(11) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dugopolje) na sljedeću adresu:

Općina Dugopolje,
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
Prijava na: Javni poziv za financiranje javnih potreba
Općine Dugopolje u 2024. godini

NE OTVARATI

(12) Natječajnu dokumentaciju moguće je poslati i elektroničkim putem na službenu elektroničku poštu Općine Dugopolje opcina@dugopolje.hr. Ukoliko se dokumentacija predaje elektroničkim putem svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta te se na zahtjev Općine Dugopolje dostavljaju u izvorniku.

(13) Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Dugopolje (nije dostavio opisno i financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u Općine Dugopolje u prethodnoj kalendarskoj godini.

(14) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(15) Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrditi prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • vrijednost projekta u odnosu na društvenu korist
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Dugopolje i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema (naročito s područja Općine Dugopolje),
 • upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa, provedba volonterskih pilot programa,
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Dugopolje;
 • osigurani resursi za provedbu projekata/programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Dugopolje (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, itd.),
 • financiranje iz drugih izvora (SDŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.),
 • usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Općinu Dugopolje,
 • vjerojatnost da se korist od programa ili projekta nastavi i po isteku potpore,
 • promocija programa ili projekta u javnosti

Kriterij vrijednost projekta u odnosu na društvenu korist iznosi 30% ukupnog broja bodova dok ostali kriteriji zbrojno iznose 70% ukupnog broja bodova.

(16) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

17) Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Općina Dugopolje će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor.

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Načelnik Općine. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

(18) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom: 021/660-280 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dugopolje.hr.

KLASA: 402-02/23-01/38
URBROJ: 2181-23-03/07-23-1
Dugopolje, 15.12.2023.

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Prilozi:

Skip to content