Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
17.10.2022.

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (javne i društvene namjene – za parking i/ili manipulativni prostor) u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 152/14, 81/15 i 97/17), članka 48. st. 1. toč. 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/18, 2/20 i 2/21) i članka 13. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 4/14 i 9/21) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Dugopolje, KLASA: 944-05/22-01/01, URBROJ: 2181-23-02/1-22-1 od 11. listopada 2022.godine raspisuje se

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (javne i društvene namjene – za parking i/ili manipulativni prostor) u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (javne i društvene namjene – za parking i/ili manipulativni prostor) u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda i to:
a) nekretnina označene kao kat.čest. zem. 5861/592 K.O. Dugopolje, u površini od 571 m2, parcela radne oznake R-95A prema Detaljnom planu uređenja Podi, namjene za uređenje parkinga i/ili manipulativne površine s početnom cijenom od 287.92 HRK/m2/ – 38,21 EUR/m2.
(Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna

Početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: Početni iznos kupoprodajne cijene je 164.402.32 HRK/21.819,94 EUR

II. Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u roku za podnošenje ponuda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

III. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

IV. Jamčevinu u iznosu od 10 % od ukupne početne cijene nekretnine ponuditelji uplaćuju na IBAN broj Općine Dugopolje HR42 2390 0011 8585 0000 6, model: HR24, poziv na broj: 7757 – OIB, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena se jamčevina vraća u roku od 30 dana od dana zaključka Općinskog načelnika Općine Dugopolje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

V. Ponuditelji u ponudi moraju navesti:
– ime i prezime odnosno naziv, OIB, te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja;
– oznaku građevinskog zemljišta koje je predmet javnog natječaja;
– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene:
– IBAN broj računa radi eventualnog povrata jamčevine,
– izjava o plaćanju jednokratne cijene iz Ugovora o kupoprodaji
– ponuditelj se obvezuje u ponudi navesti slijedeće površine, planirane zahvatom u prostoru:
ostala otvorena površina (parkiralište, manipulativne prometnice i sl.).
Uz ponudu treba priložiti:
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe);
– izvornik ili ovjerenu presliku domovnice (za fizičke osobe);
– dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);
– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine:
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana);
– izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

VI. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.

VII. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Dugopolje, na prijedlog Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje. Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.
Protiv zaključka Općinskog načelnika Općine Dugopolje o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se uložiti prigovor Općinskom načelniku Općine Dugopolje, u roku od 5 dana od dana dostave zaključka.

VIII. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u navedenom naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima navedenim u ovoj točki, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora a kupoprodajna cijena uplaćuje se na IBAN broj Općine Dugopolje naveden u ugovoru.
Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

IX. Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s Općinom Dugopolje o reguliranju urbanističke pripreme, a koja se obračunava temeljem posebne općinske odluke u roku 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

X. Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s Općinom Dugopolje o izradi i uređenju pripreme zemljišta, te izgradnje komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje, koji se obračunavaju temeljem posebne općinske odluke u roku 10 (deset) dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovorom iz ove točke utvrđuje se površina parkinga i/ili manipulativne površine na čest.zem. 5861/592 K.O. koja je predmet kupoprodaje.

XI. Općina Dugopolje može odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

XII. Na neizgrađenom građevinskom zemljištu iz točke I. javnog natječaja označenom kao kat.čest.zem. 5861/592 K.O. Dugopolje, površine 571 m2, parceli radne oznake R-95A, prema važećem Detaljnom planu uređenja Podi („Službeni vjesnik Općine Dugopolje, broj: broj 1/06,
1/07, 5/07, 3/08, 1/12, 3/15, 4/15, 7/16, 8/16, 3/17, 7/17, 13/19, 14/19, 7/21 i 7A/21 – pročišćeni tekst) moguća je gradnja parkinga i/ili manipulativne površine sukladno posebnim uvjetima izdanim od strane HOPS-a (Hrvatski Operator prijenosnog sustava d.o.o.), odnosno drugih javnopravnih tijela te važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.
Izabrani ponuditelj je dužan prilikom izvođenju radova na predmetnoj nekretnini o istima obavijesti HOPS (Hrvatski Operator prijenosnog sustava d.o.o.) i Općinu Dugopolje.
Izbrani ponuditelj je u obvezi omogućiti izgradnju i održavanje infrastrukturnih građevina a osobitom podzemnih linijskih vodova i pripadajućih objekata elektroenergetske, toplovodne, plinovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture te svih vodova elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na predmetu kupoprodaje.
Izbrani ponuditelj je u obvezi omogućiti pristup trafostanici TS-10 položenoj na kat.čest.zem. 5861/565 svim gospodarskim subjektima na njihovo traženje, u svrhu redovnog i izvanrednog održavanja.
Izabrani ponuditelj neizgrađenim građevinskim zemljištem iz točke I. javnog natječaja ne može raspolagati prema trećima bez pisane suglasnosti Općine Dugopolje.
Zabrana otuđenja će biti vidljiva u javnim knjigama (zemljišnoj knjizi).

XIII. Porez na promet nekretnina, druge poreze, eventualne pristojbe, troškove procjene zemljišta i objave natječaja, troškove posebne geodetske podloge i parcelacije nekretnina ako je radi prodaje bilo potrebno izraditi posebnu geodetsku podlogu i provesti parcelaciju podmiruje kupac.

XIV. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od prvoga slijedećeg dana nakon objave javnog natječaja u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1 i web stranici Općine Dugopolje.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u Općini Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1. odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom: -PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA- prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kat.čest.zem. 5861/592 ZK.UL. 1949, K.O. Dugopolje, (javne i društvene namjene – za parking i/ili manipulativnu površinu) u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda – NE OTVARAJ» na slijedeću adresu:

OPĆINA DUGOPOLJE
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (javne i društvene namjene – za parking i/ili manipulativnu površinu) u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda, HR 21 204, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1.

XV. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene na prodaju putem ovog Javnog natječaja, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i propisanu dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena. Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima.

XVI. Sve pristigle ponude za kupnju nekretnina temeljem ovog Javnog natječaja otvoriti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje i pročitati na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati dana 31. listopada 2022.godine u Općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1. s početkom u 12.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći, te druge zainteresirane osobe.

 

KLASA: 944-05/22-01/03
URBROJ: 2181-23-02/1-22-3

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.,

Prilozi:

Skip to content