Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
27.02.2019.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A  D U G O P O L J E

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K

 

KLASA: 350-02/18-20/16

URBROJ: 2180/04-01/1-19-11

Dugopolje, 22. veljače 2019.godine

 

tel: 021/668-280; 668-290

fax: 021/660-250

e-mail: opcina@dugopolje.hr

 

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17 i 114/18) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 02/18) Općinski načelnik Općine Dugopolje dana 22. veljače 2019. godine objavljuje

 

 

J A V N U  R A S P R A V U

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje

 

 

I

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje trajati će 15 (petnaest) dana u razdoblju od 27. veljače 2019. godine do 13. ožujka 2019. godine.

II

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, radnim danom (pon-pet) u vremenu od od 8:00 do 14:00 sati.

III

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Općine Dugopolje, te na mrežnu stranicu Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

 

IV

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje, održat će se dana 06. ožujka 2019. godine (srijeda) s početkom u 12:00 u općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

V

Za vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje, sve zainteresirane osobe koje sudjeluju u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti nositelju izrade plana pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja.

 

Pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Podi – Zapad na području Općine Dugopolje, potrebno je dostaviti do 13. ožujka 2019. godine, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

 

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz prethodnog stavka, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, nisu potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                Perica Bosančić, dipl.ing.el.