Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
17.06.2019.

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODI

02.09. Objava javne rasprave

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A  D U G O P O L J E

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K

 

KLASA: 350-02/18-20/15

URBROJ: 2180/04-01/1-19-15

Dugopolje, 11. lipnja 2019.godine

tel: 021/668-280; 668-290

fax: 021/660-250       

e-mail: opcina@dugopolje.hr

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 02/18) Općinski načelnik Općine Dugopolje dana 11. lipnja 2019. godine objavljuje

 

J A V N U  R A S P R A V U

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

 

I

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje na području Općine Dugopolje trajati će 15 (petnaest) dana u razdoblju od 17. lipnja 2019. godine do 01. srpnja 2019. godine.

II

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, radnim danom (pon-pet) u vremenu od od 8:00 do 14:00 sati.

III

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje na području Općine Dugopolje stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Općine Dugopolje, te na mrežnu stranicu Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

IV

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje na području Općine Dugopolje, održat će se dana 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 u općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

V

Za vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje sve zainteresirane osobe koje sudjeluju u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti nositelju izrade plana pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja.

Pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje, potrebno je dostaviti do 01. srpnja 2019. godine, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz prethodnog stavka, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, nisu potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                Perica Bosančić, dipl.ing.el.

 

1.2. Namjena

2.2.Promet

3.2. Voda i kanalizacija

4.2. Rasvjeta

5.2. Energetika

6.2. DTK

7.2. Korištenje

8.2. Gradnja

9.1. Parcelacija

9.2. Parcelacija

10. Parcelacija 1_2880

Izmjene i dopune DPU-a Podi – prijedlog plana

Izmjene i dopune DPU-a Podi – pročišćeni tekst odredbi

Izmjene i dopune DPU-a Podi – sažetak za javnost

 

Skip to content