Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Grafički dio Urbanističko plana uređenja naselja Dugopolje

Grafički dio

1. Namjena površina

2.     Infrastrukturni sustavi

2.1. Prometna mreža

2.2. Presjeci prometnica

2.3. EG mreža

2.4. DTK mreža

2.5. Vodovodna mreža

2.6. Fekalna kanalizacija

2.7. Oborinska kanalizacija

3. Uvjeti korištenja

Područja posebnih uvjeta korištenja;

Područja posebnih ograničenja u korištenju

4. Uvjeti gradnje

Uređenje zemljišta;

Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja;

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Skip to content