dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Ustroj

IME I PREZIME FUNKCIJA STRANKA
Stanko Balić, prof. Općinski načelnik HDZ
Stipe Rogošić, dipl. oec. Zamjenik općinskog načelnika HDZ
Joško Čelan, dipl.ing.građ. Predsjednik općinskog vijeća HDZ
doc.dr.sc. Goran Petrović Potpredsjednik općinskog vijeća HDZ
Pavao Čipčić, dipl.ing. Potpredsjednik općinskog vijeća HSS
Anđelko Bosančić Općinski vijećnik HDZ
Anita Marasović, dipl.iur. Općinska vijećnica HDZ
Katja Križan, mag.oec Općinska vijećnica HDZ
Mladen Vukasović Općinski vijećnik HDZ
Zvonko Bosančić, dipl. ing. građ. Općinski vijećnik HDZ
Ivica Božinović Općinski vijećnik HDZ
Dinko Ramljak Općinski vijećnik HDZ
Marijan Armanda, dipl.oec Općinski vijećnik SDP
Zvonko Kardum Općinski vijećnik SDP
Ivica Radošević Općinski vijećnik HSP
Jedinstveni upravni odjel:
Miranda Caktaš, dipl.iur. Pročelnik jedinstvenog urpavnog odjela  668 283
Gorita Tadić, oec. Viša savjetnica za proračun i financije  668 285
Srđan Kalajdžić, ing. građ. Viši stručni referent za javnu nabavu, komunalne poslove,
prostorno uređenje i gradnju
 668 284
Marijana Kardum, oec. Viša računovodstvena referentica  668 289
Marija Čipčić, mag. oec. Viša stručna suradnica za proračun, računovodstvo i financije  668 289
Silvija Doždor, mag. oec. Viša stručna suradnica za proračun, računovodstvo i financije  668 289
Danijela Rogošić Administrativnna referentica  668 280
Ivica Plazibat Referent za komunalne i društvene poslove  668 284
Dean Caktaš Komunalni redar  668 284