dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Ustroj

 

IME I PREZIME FUNKCIJA STRANKA
Perica Bosančić, mag.ing.el. Općinski načelnik HDZ
Anita Marasović, dipl. iur. Zamjenica općinskog načelnika HDZ
Joško Čelan, dipl.ing.građ. Predsjednik općinskog vijeća HDZ
Katja Bašura, dipl. oec. Potpredsjednica općinskog vijeća HDZ
Ivica Rogošić Potpredsjednik općinskog vijeća HSS
Tomislav Radina Općinski vijećnik HDZ
Mladen Vukasović Općinski vijećnik HDZ
Jurica Bradarić Općinski vijećnik HDZ
Tomislav Balić, dipl. oec. Općinski vijećnik HDZ
Dinko Ramljak Općinski vijećnik HDZ
Ivona Perišić Općinska vijećnica HDZ
Ivica Radošević Općinski vijećnik HSP
Damir Dadić Općinski vijećnik HSP
Darko Jambrek Općinski vijećnik HSP
Zvonko Kardum Općinski vijećnik SDP
Jedinstveni upravni odjel:
Miranda Caktaš, dipl.iur. Samostalna upravna referentica za pravne poslove  668 283
Gorita Tadić, oec. Privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  668 285
Antonia Radica, dipl.ing.građ. Viši stručni referent za javnu nabavu, komunalne poslove,
prostorno uređenje i gradnju
 668 284
Marijana Kardum, oec. Viša referentica za računovodstvene i financijske poslove  668 289
Marija Čipčić, mag. oec. Viša stručna suradnica za proračun, računovodstvo i financije  668 289
Silvija Badrov, mag. oec. Viša stručna suradnica za proračun, računovodstvo i financije  668 289
Danijela Puović Administrativna referentica  668 280
Dean Caktaš Komunalni redar  668 284