dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/17-20/02
URBROJ:2180/04-03/2-17-4
Dugopolje, 01. rujna 2017.god.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) a radi prijma u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove i javnu nabavu“ – 1 izvršitelj/ica – u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, temeljem objavljenog natječaja od 04. kolovoza 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu Natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove i javnu nabavu“ – 1 izvršitelj/ica – u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, a to su slijedeći kandidati:

ANTONIA RADICA
PETAR MATULIĆ
ANTONIO PETRUŠIĆ

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz slijedećih pravnih izvora.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 – pročišćeni tekst),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
  4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)
  5. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17)
  6.  Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
  7. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Za pisanu provjeru znanja iz svakog od navedenih pravnih izvora kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova (po 1 pitanje iz pravnih izvora pod točkama 1., 2. i 3. (u kojima svako pitanje nosi po 10 bodova), (po 2 pitanja iz pravnih izvora pod točkama 4., 5. i 6. (u kojima svako pitanje nosi po 10 bodova), (po 1 pitanje iz pravnog izvora pod točkom 7. (u kojem pitanje nosi 10 bodova) tako da kandidat može maksimalno ostvariti 100 bodova.

Intervju će biti proveden s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere znanja. Na intervju kandidatima se može dodjeliti od 1 do 10 bodova.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete, putem pisanog testiranja održat će se

dana 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Na pisano testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeno je na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na web stranici Općine Dugopolje.

O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja također putem oglasne ploče Općine Dugopolje i web stranice Općine Dugopolje.

Opis poslova radnog mjesta Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje odnosi se na opis poslova opisane u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 6/14) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 1/16 i 4/17).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove i javnu nabavu“ određen je u čl. 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 3/16).

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, Klasa: 120-01/10-01/01, Ur.broj: 2180/04-02/1-10-1 od 28. rujna 2010. godine.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

PREUZMITE DOKUMENT: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)