dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A D U G O P O L J E
O P Ć I N S K I N A Č E L N I K

Klasa: 350-02/17-20/04
Urbroj: 2180/04-02/1-17-19
Dugopolje, 21. kolovoza 2017.godine

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 02/09, 01/13, 04/13, 03/14-Pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Dugopolje dana 21. kolovoza 2017 godine objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje

 

I

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje trajati će 8 (osam) dana u razdoblju od 30. kolovoza 2017. godine do 06. rujna 2017.godine.

II

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, radnim danom (pon-pet) u vremenu od od 8:00 do 14:00 sati.

III

Istodobno s objavom javne rasprave, prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Općine Dugopolje, te na mrežnu stranicu Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

IV

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje održat će se dana 04. rujna 2017.godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 u općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

V

Za vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje, sve zainteresirane osobe koje sudjeluju u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti nositelju izrade plana pisane prijedloge , primjedbe i mišljenja.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmjenjeni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz prethodnog stavka, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, nisu potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje, potrebno je dostaviti do 06. rujna 2017. godine, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

PREUZMITE DOKUMENT: PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja na području općine Dugopolje