dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

ODLUKU o izmjeni Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma

Na temelju članka24. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanje državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09 i 100/16), te članka 32. Statuta Općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje, broj 2/09, 1/13 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 2. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2017.god. donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma

 

Članak 1.

U Odluci o raspisivanju lokalnog referenduma (Službeni vjesnik Općine Dugopolje, broj 1/14),

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Lokalni referendum održat će se 20. kolovoza 2017.god. u vremenu od 07,00 do 19,00 sati“.

 

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Sredstva za provedbu lokalnog referenduma će se osigurati u Proračunu Općine Dugopolje za 2017.godinu.“

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Općine Dugopolje“, a objavit će se i u lokalnom dnevnom tisku i web stranicama Općine Dugopolje.

Klasa:021-05/17-50/05
Urbroj:2180/04-01/1-17-2
Dugopolje, 24. srpnja 2017.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Joško Čelan, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENT: ODLUKU o izmjeni Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma