dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/17-10/22
URBROJ: 2180/04-02/1-18-4
Dugopolje, 1. veljače 2018.godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/16), Javnog poziva za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini, Klasa: 400-01/17-10/22, Urbroj: 2180/04-02/1-18-1 od dana 22. prosinca 2017.godine Općinski načelnik Općine Dugopolje, donosi

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu
Općine Dugopolje u 2018. godini

 

I. Na temelju prijedloga Povjerenstva za procjenjivane prijavljenih projekata i/ili programa na području Općine Dugopolje, donosi se konačna odluka o odobrenju financijskih sredstvima prema sljedećim prioritetnim područjima sukladno sljedećem tabelarnom prikazu:

Boćarski klub „Dugopolje“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1. Sudjelovanje na natjecanju u boćanju na području Republike Hrvatske 40.000,00 kn

 

Boćarski klub „Sokol“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2. Razvoj boćarskog sporta 105.000,00 kn

 

Košarkaški klub Dugopolje
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3. Redoviti rad i natjecanje 135.000,00 kn

 

Nogometni klub „Dugopolje“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
4. Razvoj djece i mladih kroz sustav treniranja i natjecanja u nogometu 2.380.000,00 kn

 

Rukometni klub Dugopolje
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
5. RK Dugopolje u 2018. godini 61.000,00 kn

 

Savez školskih sportskih društava Solina i okolice
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
6. Organizacija i provedba školskih sportskih natjecanja za učenike osnovnih škola s područja grada Solina i općina Klis, Muć i Dugopolje te poticanje svih učenika na tjelesnu aktivnost 7.000,00 kn

 

Udruga za zdrav život, sport i razvoj „Dalmatinko“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
7. Dalmatinko cup 2018 – međunarodni turnir za djecu 15.000,00 kn

 

Udruga konopaša „Sv. Mihovil“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
8. Sudjelovanje Udruge konopaša „Sv. Mihovil, Dugopolje na sportskim natjecanjima u tradicionalnim sportovima i predstavljanje Općine Dugopolje – 2018. godina 12.000,00 kn

 

Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju „Sportko“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
9. Sportska akademija SPORTKO 5.000,00 kn

 

Ženski nogometni klub „Dugopolje 714“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
10. Ženski nogomet 40.000,00 kn

II. Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa osigurana su u proračunu Općine Dugopolje za 2018. godinu, na razdjelu 001, glavni program A02, program 1002, aktivnost A100001, konto 381 – tekuće donacije športskim organizacijama.

III. Sukladno odredbama članka 29.-31. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje udruga koja je nezadovoljna ovom Odlukom ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine Dugopolje.

IV. Sukladno odredbi članka 32. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Dugopolje će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o financiranju.

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Dugopolje i u “Službenom vjesniku Općine Dugopolje”.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r.

PREUZMITE DOKUMENT: Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini