Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Općina Dugopolje započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje (u daljnjem tekstu ID PPU Općine Dugopolje) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 24. srpnja 2018. (KLASA: 351-02/18-02/0051, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje. Nacrt predmetnog Plana  je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU Općine Dugopolje  objavljuje se na web stranici Općine Dugopolje.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dugopoplje. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.