dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUGOPOLJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

 

KLASA: 112-02/17-20/02

URBROJ: 2180/04-03/2-17-4

Dugopolje,  29 . prosinca 2017.godine

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) a radi prijma u službu  na neodređeno vrijeme na radno mjesto „u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje VIŠI STRUČNI SURADNIK- samostalni upravni referent/ica za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica – u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/17-20/02, URBROJ: 2180/04-03/2-17-1 od dana 28. studenog 2017.godine objavljenog u Narodnim novinama broj 119/17 dana 01.12.2017.g.,  Povjerenstvo za provedbu Natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu Natječaja  za prijam u službu  na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK- samostalni upravni referent/ica za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica – u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, a to su slijedeći kandidati:

 

JURJA TADINAC

DIJANA BLAJIĆ

BRUNO SKAKELJA

KRISTINA STRIKIĆ BELOBRK

IVANA-ŽELJKA ŠPANJIĆ

INES ČATIĆ

TOMISLAV JONIĆ

BRANIMIR BOSANČIĆ

ANTE ŠODAN

MATINA ALEBIĆ

MARTINA JAKELIĆ

BARBARA PETRIC

MARTINA SIMUNIC

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz slijedećih pravnih izvora.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 – pročišćeni tekst),
  2. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
  5. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/159
  6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Za pisanu provjeru znanja iz svakog od navedenih pravnih izvora kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova (po 2 pitanje iz pravnih izvora pod točkama 1., 2., 3. i 4. (u kojima svako pitanje nosi po 10 bodova),  po 1 pitanje iz pravnih izvora pod točkama  5. i 6. (u kojima svako pitanje nosi po 10 bodova) tako da kandidat može maksimalno ostvariti 100 bodova.

Intervju će biti proveden s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere znanja. Na intervju kandidatima se može dodjeliti od 1 do 10 bodova.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete, putem pisanog testiranja održat će se

dana 04. siječnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 h sati u vijećnici Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Na pisano testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeno je na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na web stranici Općine Dugopolje.

 

  O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja također putem oglasne ploče Općine Dugopolje i web stranice Općine Dugopolje.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja