Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Natječaj za prijem u radni odnos DVD Dugopolje

01.2 NATJEČAJ za prijem u radni odnos DVD Dugopolje

 

Na temelju članka 11. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj : 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), članka 42. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugopolje te Odluke donesene na 3. sjednici Upravnog odbora, DVD Dugopolje, objavljuje,

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

  1. VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA – 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

Uvjeti:

–           da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

–           završena srednja vatrogasna škola za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara ili da u roku od dvije godine od primitka u radnu službu završi prekvalifikaciju

–           tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

–           da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

–           srednja stručna sprema vozača motornog vozila (KV – vozač) sa važećom vozačkom  dozvolom „C“ katepgorije

–           najmanje dvije godine radnog iskustva u vatrogastvu

 

Uz prijavu na Natječaj, kandidati trebaju priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

–           životopis

–           domovnicu i osobnu iskaznicu (preslika)

–           rodni list (preslika)

–           svjedodžba o završenom školovanju (ili ovjerena preslika)

–           liječničko uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca izdano od ovlaštene zdravstvene ustanove

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci (u izvorniku)

–           preslika vozačke dozvole

OPIS POSLOVA ZA VATROGASCA – VOZAČA:

–           odgovara za učinkovitost zadužene opreme i sredstava za rad koje koristi

–           obavlja poslove na održavanju vozila, tehnike i objekata

–           neposredno sudjeluje na intervencijama

–           obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika

  1. VATROGASAC – TEHNIČAR – 1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti:

–           da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

–           završena srednja vatrogasna škola za vatrogasnog tehničara ili da u roku od dvije godine od primitka u radnu službu završi prekvalifikaciju

–           tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

–           da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

–           najmanje dvije godine radnog iskustva u vatrogastvu

Uz prijavu na Natječaj, kandidati trebaju priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

–           životopis

–           domovnicu i osobnu iskaznicu (preslika)

–           rodni list (preslika)

–           svjedodžba o završenom školovanju (ili ovjerena preslika)

–           liječničko uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca izdano od ovlaštene zdravstvene ustanove

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci (u izvorniku)

OPIS POSLOVA ZA VATROGASNOG TEHNIČARA:

–           neposredno sudjeluje na intervencijama

–           izvodi obuku i vježbe

–           odgovara za učinkovitost zadužene opreme i sredstava za rad koje koristi

–           obavlja poslove na održavanju tehnike i objekata

–           obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika.

–           predlaže poboljšanja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-članovima-njihovih-obitelji

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu za Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Kandidati će biti primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme, ali s probnim radom od 2 mjeseca. Ako se ocjeni da kandidat ne može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta ugovor prestaje važiti.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr, oglasnoj ploči DVD Dugopolje i oglasnoj ploči Općine Dugopolje. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA VATROGASCA“ na adresu Sv. Mihovila 35, 21 204 Dugopolje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

DVD Dugopolje zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite datoteke: