dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

JAVNI NATJEČAJ – građevno i negrađevno zemljište – Podi i Podi Zapad

Na temelju članka 35.stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 , 114/01, 79/06 , 141/06, 146/08 i 38/09), članka 47. Statuta općine Dugopolje (“Službeni vjesnik općine Dugopolje” broj 2/09, 1/13 i 4/13) i Zaključka Općinskog načelnika od 11. veljače 2014. godine, Općinski načelnik Općine Dugopolje raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta na području Općine Dugopolje

I.Raspisuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje i to:

1.neizgrađenog građevnog zemljišta na području k.o. Dugopolje, poslovna zona Podi – Dugopolje i to:

a) nekretninu označenu kao čest. zem. 5861/455 zk.ul. 1949 k.o. Dugopolje, radne oznake R 9A, površine 2462 m2, s početnom cijenom od 300,00 kn/m2

b) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 5861/13 zk.ul. 1949 k.o. Dugopolje, radne oznake R 97, površine cca 1838 m2, s početnom cijenom od 350,00 kn/m2

2.neizgrađenog građevnog zemljišta na području k.o. Dugopolje, stambena zona Podi – Dugopolje i to:

a) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 5861/198 zk.ul. 1949 k.o. Dugopolje, radne oznake S 116, površine cca 2221 m2, s početnom cijenom od 310,00 kn/m2

3. neizgrađenog građevnog zemljišta na području k.o. Dugopolje, proizvodno poslovna zona Podi – Zapad i to:

a) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 8369/13 zk.ul. 2213 k.o. Dugopolje, radne oznake R 19, površine cca 3658 m2, s početnom cijenom od 273,00 kn/m2

b) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 8369/2 zk.ul. 2176 k.o. Dugopolje, radne oznake R 31, površine cca 2345 m2, s početnom cijenom od 220,00 kn/m2

c) nekretninu označenu kao čest. zem. 8369/42 zk.ul. 2176 k.o. Dugopolje, radne oznake R 33, površine cca 3019 m2, s početnom cijenom od 220,00 kn/m2

4. neizgrađenog građevnog zemljišta na području k.o. Dugopolje, poslovna zona „Bani – Sjever “ i to:

a) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 1914/75 i dio čest. zem. 1914/68, zk.ul. 2139 sve k.o. Dugopolje, radne oznake K-13, ukupne površine cca 4.497 m2, s početnom cijenom od 114,00 kn/m2

b) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 1914/68, čest. zem. 1914/76, čest. zem. 1914/79, dio čest. ze. 1914/163 i dio čest. ze. 1914/166 zk.ul. 2139 k.o. Dugopolje, radne oznake K-14, ukupne površine cca 8139 m2, s početnom cijenom od 114,00 kn/m2
c) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 1914/97, čest. zem. 1914/117 i čest. zem. 1914/159, zk.ul. 2139 sve k.o. Dugopolje, radne oznake K-26, ukupne površine cca 3181 m2, s početnom cijenom od 114,00 kn/m2

d) nekretninu označenu kao dio čest. zem. 1914/97 zk.ul. 2139 k.o. Dugopolje, radne oznake K-27, površine cca 10.430 m2, s početnom cijenom od 91,00 kn/m2

II. Pravo na natjecanje imaju sve fizičke i pravne osobe.
III. Rok dostave Ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija” IV. Ponuda mora sadržavati;
ime i prezime, adresa ili sjedište, domovnica ili izvod iz registra, oznaka nekretnine za koju se natječe, dokaz o uplaćenoj jamčevini, izjavu o prihvaćanju natječaja, ponudbena cijena, veličina objekta koji se namjerava graditi, posebno zatvorenog dijela, a posebno otvorenog (samo za nekretnine pod točkom 1, 3 i 4) te BON-1 i BON-2 (ne stariji od 30 dana).
V. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječu.
Uplatu jamčevine izvršiti na žiro račun Proračuna općine Dugopolje IBAN broj
HR08 23400091858500006, s pozivom na broj 24 7757 – OIB.
VI. Ugovor o prodaji zemljišta kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih stranaka, zaključit će se u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana izbora ponuditelja.
VII. Izabrani ponuditelj ukoliko ne zaključi ugovor o prodaji zemljišta u roku iz točke 6. gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.
VIII. Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s općinom Dugopolje o reguliranju urbanističke pripreme, a koja se obračunava temeljem posebne općinske odluke i to u roku od 15 dana računajući od dana izbora ponuditelja.
IX. Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor s općinom Dugopolje o izradi i uređenju pripreme zemljišta, te izgradnje komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje, koji se obračunavaju temeljem posebne općinske odluke i to u roku od 15 dana, računajući od dana izbora ponuditelja.
X. Kupac koji ne zaključi ugovor iz točke 8. i 9. smatra se da je odustao od zahtjeva za kupnju zemljišta, a uplaćena sredstva za kupnju zemljišta, umanjena za iznos jamčevine, općina Dugopolje će vratiti kupcu.
XI. Porez na promet nekretnina, troškove glede uknjižbe prava vlasništva kao i sve ostale troškove snosi kupac.
XII. Nepravovremene, nepotpune ili od neovlaštenih osoba podnesene ponude neće se razmatrati.
XIII. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik, a o čemu će se obavijestiti podnositelji ponuda.
XIV. Ponude se dostavljaju Općinskom načelniku općine Dugopolje putem preporučene pošte ili osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom “ponuda ne otvarati-kupnja zemljišta”.
XV. Općinski načelnik općine Dugopolje pridržava pravo bez obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja posebne odgovornosti prema ponuditeljima.

Klasa: 944-01/14-10/03
Urbroj: 2180/04-02/1-14-3

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUGOPOLJE
Stanko Balić, prof., v.r.

PREUZMITE DOKUMENT: JAVNI NATJEČAJ - građevno i negrađevno zemljište - Podi i Podi Zapad