Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni planovi Općine Dugopolje

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj   Na temelju […]

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever 1.NAMJENA POVRSINA Prometna, telekominikacijska i […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Dugopolje Podi na području Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Izvješće sa javne rasprave o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani-Sjever

Izvješće sa javne rasprave – Izmjene i dopune DPU uređenja Bani – Sjever