Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni planovi Općine Dugopolje

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODI

02.09. Objava javne rasprave REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  […]

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  D U G […]

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj   Na temelju […]

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever 1.NAMJENA POVRSINA Prometna, telekominikacijska i […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Dugopolje Podi na području Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje