Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

Postupak javne nabave Opskrba električnom energijom

Općina Dugopolje je dana 29. siječnja 2017. godine objavila “Poziv za nadmetanje ” za postupak: […]

Odluke o kontroli ugovora jednostavne nabave i javne nabave

Preuzmite dokumente klikom na naslov dokumenta: Odluka – kontrola ugovora javne nabave Odluka – kontrola […]

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 302-01/18-10/03 URBROJ: 2180/04-02/1-18-1 Dugopolje, 29. […]

PLAN NABAVE OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2018. GODINU

Na web stranicama Elektroničkog oglasnika Narodnih novina možete pogledati aktivni plan nabave Općine Dugopolje za 2018. […]

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A D U G O […]