Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj – 8 – 2018

 

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana trgovačkog društva Podi Dugopolje d.o.o. za 2019. godinu ………..193
2. Zaključak o prihvaćanju Programa rada i fi nancijskog plana Narodne knjižnice u Dugopolju za 2019. godinu ….193
3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Dugopolje za razdoblje 2015. – 2021. godine (usklađenje)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja
2018. godine ………………………………………………………………………………………………………………………………………..194
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje siječanj – lipanj
2018. godine ………………………………………………………………………………………………………………………………………..216
6. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku godinu 2017./2018. godinu ……………216
7. Zaključak o Godišnjem planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2018./2019. godinu ……………216
8. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) ………………………………………………………………………………….216
9. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Dugopolje …………………217
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Zaključak na Suglasnost Trgovačkom društvu “Čistoća” d.o.o., Split na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada na području općine Dugopolje …………………………………………………………………………217
2. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine
Dugopolje za razdoblje 2015. – 2021. godine …………………………………………………………………………………………..217
3. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za izbor kandidata za dodjelu stipendija
učenicima i studentima s područja općine Dugopolje za školsku/akademsku godinu 2018./2019. ………………….220